I. Mục tiêu chung

Khóa bồi dưỡng này nhằm cung cấp những kỹ năng, kiến thức và trải nghiệm để phát triển cho học viên có năng lực chuyên môn cao hơn nữa về giám khảo Nói và Viết theo các định dạng đề thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo Khung Năng lực Ngoại ngữ (KNLNN) 6 bậc dùng cho Việt Nam (vd; bài thi đánh giá 3 bậc), phục vụ thiết thực hoạt động đổi mới dạy học ngoại ngữ cho đội ngũ giảng viên tiếng Anh cốt cán nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả tổ chức triển khai thành công các mục tiêu Đề án NNQG 2020 trong hệ thống giáo dục quốc dân.

II. Mục tiêu cụ thể

Sau khi được bồi dưỡng học viên sẽ:

 • Đánh giá phân tích bảng mô tả chi tiết định dạng bài thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo KNLNN 6 bậc dùng cho Việt Nam. Kết quả phân tích sẽ giúp các nhà chuyên môn hiệu chỉnh định dạng bài thi cho phù hợp hơn với yêu cầu về chuyên môn và thực tiễn công tác khảo thí tiếng Anh ở Việt Nam.
 • Có kiến thức lý thuyết trong kiểm tra đánh giá và đặc biệt là kỹ năng thực hành để có thể thiết kế các tiểu mục đề thi phù hợp với Bảng mô tả chi tiết các bài thi đánh giá năng lực tiếng Anh bậc theo KNLNN 6 bậc dùng cho Việt Nam.
 • Áp dụng các kiến thức về kiểm tra đánh giá, công nghệ thông tin để viết và hoàn thiện các câu hỏi thi, đảm bảo độ tin cậy và tính giá trị cho định dạng đề thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo KNLNN.
 • Hiểu rõ các quan điểm, cách tiếp cận, lý thuyết cơ bản trong đánh giá năng lực nói và viết tiếng Anh; các đặc tả về kỹ năng nói và viết trong KNLNN.
 • Có kỹ năng đánh giá năng lực nói và viết tiếng Anh theo định dạng đề thi cụ thể theo KNLNN; Năng lực đánh giá, tự đánh giá chất lượng và hiệu quả của hoạt động chấm thi nói và viết tiếng Anh theo KNLNN.

 

Hoạt động bồi dưỡng

  • Giám khảo Nói và Viết: 360 tiết [60 tiết trực tiếp + 300 tiết trực tuyến].

 

I. Mục tiêu chung

Khóa bồi dưỡng này nhằm cung cấp những kỹ năng, kiến thức và trải nghiệm để phát triển cho học viên có năng lực chuyên môn cao hơn nữa về biên soạn câu hỏi thi theo các định dạng đề thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo Khung Năng lực Ngoại ngữ (KNLNN) 6 bậc dùng cho Việt Nam (vd; bài thi đánh giá 3 bậc), phục vụ thiết thực hoạt động đổi mới dạy học ngoại ngữ cho đội ngũ giảng viên tiếng Anh cốt cán nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả tổ chức triển khai thành công các mục tiêu Đề án NNQG 2020 trong hệ thống giáo dục quốc dân.

II. Mục tiêu cụ thể

Sau khi được bồi dưỡng học viên sẽ:

 • Đánh giá phân tích bảng mô tả chi tiết định dạng bài thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo KNLNN 6 bậc dùng cho Việt Nam. Kết quả phân tích sẽ giúp các nhà chuyên môn hiệu chỉnh định dạng bài thi cho phù hợp hơn với yêu cầu về chuyên môn và thực tiễn công tác khảo thí tiếng Anh ở Việt Nam.
 • Có kiến thức lý thuyết trong kiểm tra đánh giá và đặc biệt là kỹ năng thực hành để có thể thiết kế các tiểu mục đề thi phù hợp với Bảng mô tả chi tiết các bài thi đánh giá năng lực tiếng Anh bậc theo KNLNN 6 bậc dùng cho Việt Nam.
 • Áp dụng các kiến thức về kiểm tra đánh giá, công nghệ thông tin để viết và hoàn thiện các câu hỏi thi, đảm bảo độ tin cậy và tính giá trị cho định dạng đề thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo KNLNN.
 • Hiểu rõ các quan điểm, cách tiếp cận, lý thuyết cơ bản trong đánh giá năng lực nói và viết tiếng Anh; các đặc tả về kỹ năng nói và viết trong KNLNN.
 • Có kỹ năng đánh giá năng lực nói và viết tiếng Anh theo định dạng đề thi cụ thể theo KNLNN; Năng lực đánh giá, tự đánh giá chất lượng và hiệu quả của hoạt động chấm thi nói và viết tiếng Anh theo KNLNN.

 Hoạt động bồi dưỡng

  • Biên soạn đề thi: 300 tiết [60 tiết trực tiếp + 240 tiết trực tuyến].